ประมวลภาพกิจกรรม

บรรยาการการประชุม International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VI): "Towards a Sustainable Future" 2009

Print PDF

 

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VI): "Towards a Sustainable Future" 2009 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2552

Last Updated on Thursday, 23 December 2010 19:04
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที่ 5

Print PDF
 

กิจกรรมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ครั้งที่ 5 ปี 2009
สถานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
วันที่5-10 พ.ค. 2552
  รายละเอียด

     ตามที่ ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  ได้ส่งตัวแทนนักเรียนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมสอบแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน.  ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ระหว่างวันที่    5-10 พฤษภาคม 2552 นั้น
      บัดนี้  การแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว   ประธานโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ (เคมี) ใคร่ขอแจ้งผลการสอบแข่งขันเคมีโอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 5  ดังนี้
ผลการสอบระดับดี
1. น.ส.เพ็ญชนก แสนทวีสุข โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
2. น.ส.ธัญญรัตน์ บุปผาดา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร  
3. นายณัฐวุฒิ  วงศ์พรหมพิริยะ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ผลการสอบประกาศนียบัตร
1. นายวันเฉลิม  เทพรังศิริกุล โรงเรียนมุกดาหาร
2. น.ส.ชวลี  ศรีหาญ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
3. น.ส.นวาระ  เชียงบุรม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
4. น.ส.ลลิตา  คนหาญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

คณาจารย์1. ดร.อัญชลี สำเภา
2. ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
3. ดร.ประนอม แซ่จึง
Last Updated on Monday, 18 May 2009 10:20
 

เส้นทางชีวิตของฉัน นักเรียนเบญจมะมหาราช จ.อุบลฯ 2008

Print PDF

 

กิจกรรม เส้นทางชีวิตของฉัน นักเรียนเบญจมะมหาราช จ.อุบลฯ
สถานที่ คณะวิทยฯ ม.อุบลฯ
วันที่ 9 ธ.ค. 2551
Last Updated on Thursday, 23 December 2010 19:03
 

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ 2008

Print PDF

 

กิจกรรม ค่ายโอลิมปิกวิชาการ 2008
สถานที่ คณะวิทยฯ ม.อุบลฯ
วันที่ 13-26 ต.ค. 2551
Last Updated on Thursday, 23 December 2010 19:03
 

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ม.ต้น 2008

Print PDF

 

กิจกรรม ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ม.ต้น
สถานที่ โรงเรียนจุฬาภรณฯ มุกดาหาร
วันที่ 31-4 ต.ค. 2551
Last Updated on Thursday, 23 December 2010 19:04
 


Page 3 of 5