บรรยากาศการบรรยาย Special Topics in Physical Chemistry 1 และ How to apply molecular calculations to macromolecular systems โดย Prof.Dr. Peter Wolschann

Print PDF

Prof.Dr.Peter Wolschann จาก Institute of Theoretical Chemistry, University of Vienna, Austria ให้บรรยายแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรายวิชา Special Topics in Physical Chemistry 1 พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษในข้อเรื่อง “How to apply molecular calculations to macromolecular systems” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเคมีและสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2554


Last Updated on Tuesday, 27 December 2011 15:47