บรรยากาศการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในรายวิชา 1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจำวัน

Print PDF

 

บรรยากาศการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในรายวิชา 1102 109 วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจำวัน

โดย ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 26 มกราคม 2554

Last Updated on Thursday, 26 May 2011 17:28