บรรยาการการประชุม PACCON 2010 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ วันที่ 21-23 มกราคม 2553

Print PDF

 

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ PACCON 2010 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ วันที่ 21-23 มกราคม 2553

รายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.paccon2010.sci.ubu.ac.th/index.php

Last Updated on Thursday, 23 December 2010 19:04