ประชุม/อบรม/สัมนาเชิงวิชาการ

บรรยากาศการสัมมนาพิเศษโดย ดร.วินัย เอี้้ยวสุวรรณ

Print PDF


บรรยากาศการสัมมนาพิเศษ โดย ดร.วินัย เอี้้ยวสุวรรณ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

"Chiral Brønsted Acid Catalyzed Asymmetric Nazarov Cyclization And Proline-Derived Catalyzed Asymmetric Double and Quadruple One-Pot Domino Reactions"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Chem 1206 อาคารปฏิบัติการเคมี


Last Updated on Wednesday, 13 June 2012 14:10
 

บรรยากาศการ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2555

Print PDF

 

บรรยากาศการ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. (เคมี) และ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง) ของภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Sc138 อาคารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Last Updated on Wednesday, 13 June 2012 11:15
 

บรรยากาศการสัมมนานอกสถานที่เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2556 ของภาควิชาเคมี 21-22 พฤษภาคม 2555

Print PDF

 

บรรยากาศการสัมมนานอกสถานที่เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2556 ของภาควิชาเคมี

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมจำปาสักพาเลซ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว


Last Updated on Wednesday, 13 June 2012 11:16
 

บรรยากาศการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 ของภาควิชาเคมี

Print PDF

 

บรรยากาศการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 ของภาควิชาเคมี

วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมภาควิชาเคมี


Last Updated on Wednesday, 13 June 2012 11:19
 

บรรยากาศงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาเคมี ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

Print PDF

บรรยากาศงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาเคมี ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

วันที่ 18 ธันวาคม 2554  เวลา 16.30 - 22.00 น. ณ สนามหญ้า หน้าอาคารปฏิบัติการเคมี


Last Updated on Tuesday, 27 December 2011 16:02
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 4