ศิษย์เก่า เคมี ม.อุบลฯ

ทำเนียบศิษย์เก่าเคมี รุ่นที่ 10 (รหัส 47)

Print PDF

 

 

ที่ รหัส ชื่อ - สกุล สถานภาพปัจจุบัน ที่อยู่ e-mail
1 47110164 ณัฐพงษ์ กุมพันธ์ เรียนต่อ (ม.มหิดล) 91 หมู่ 1 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 47110108 อิสรา พลนงค์ เรียนต่อ (ม.ขอนแก่น) 80 หมู่ 3 ต. หนองหว้า อ. บัวลาย จ. นครราชสีมา 30120 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3 47110144 เกรียงไกร สนัย เรียนต่อ 132 หมู่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ 34160 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4 47110153 เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม


5 47110036 นิธิภรณ์ ลักขษร เรียนต่อ (ม.บูรพา) 71/3 ถนน หมอกวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6 47110472 ศิริธร อ่างแก้ว เรียนต่อ (ม.ขอนแก่น) 45 หมู่ 12 ถนน วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
7 47110021 ขวัญฤทัย เกิดศิริ


8 47110427 คัทลียา ครองยุติ เรียนต่อ (ม.อุบลราชธานี) 193 หมู่ 4 ถนน สุขาภิบาล 5 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 34150 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
9 47110469 ณัฐยาภรณ์ เหล่าโก้ก ทำงาน (วิทยาการจังหวัดสุรินทร์) 49/5 ถนนสมเด็จ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
10 47110320 ทิติยา สุนนท์นาม เรียนต่อ (ม.อุบลราชธานี) 107 หมุ่ 13 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
11 47110230 ธาวิต สุวรรณไตร


12 47110335 ประทุมมา วงศ์ด้วง


13 47110043 ประภาพร หาญสุริย์


14 47110177 พรพรรณ ประสงค์ธรรม ทำงาน (วิทยาการจังหวัดยโสธร) 21 หมู่ 2 อ.กันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

(นรรฏจนรรญ ถกลเกียรติกุล) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
15 47110076 รัตติยาภรณ์ ศรีสง่า


16 47110119 วราภรณ์ สีสัน เรียนต่อ (ม.ขอนแก่น) 45 หมู่ 9 ต. พิมาย อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ 33170 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
17 47110317 วิรุฬห์ ฝ่ายคุณวงศ์ เรียนต่อ (ม.อุบลราชธานี) 91 หมู่ 6 ต. หนองม่วง อ. บรบือ จ. มหาสารคาม 44130 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
18 47110375 ศักดิ์ระวี พันสาย เรียนต่อ (ม.อุบลราชธานี) 27 หมู่ 5 ต. ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
19 47110122 ศิรินันท์ สุขเก่า


20 47110182 ศิริพรรณ สาคร


21 47110137 เศรษฐา เพ็งคำปั้ง เรียนต่อ 81 หมู่ 5 ต.บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง จ. หนองคาย 43220 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
22 47110212 สิรินทรา พจนาโสภา เรียนต่อ (ม.อุบลราชธานี) 126 หมู่ 2 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ. สุรินทร์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
23 47110380 สุภาวิณี บุญศรี


24 47110449 อชิรเยนทร์ ใจดี ทำงาน (ระยอง) 25 หมู่ 11 ต. ดงมัน อ.ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ 37000 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
25 47110292 อโณทัย ดาทอง เรียนต่อ (ม.ศิลปากร) 3 หมู่ 7 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ. สุรินทร์ 32180 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
26 47110432 อุไรลักษณ์ บุญรัตน์


27 47110270 หยกฟ้า สกุลเดช ทำงาน (ระยอง) 96 หมู่ 14 ต.แมด อ. คำตากล้า จ.สกลนคร This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Last Updated on Thursday, 23 December 2010 19:05