การจำแนกหมวดรายจ่าย

งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น

 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าเบี้ยประชุม
 • เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร
 • ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • เงินประจำตำแหน่ง (ค่าตอบแทนอื่น)
 • ค่าตอบแทนกรรมการร่างหลักสูตร
 • ค่าตอบแทนการสอบ (บุคลากร)
 • ค่าตรวจกระดาษคำตอบ
 • ค่าสอน
 • ค่าตอบแทนวิทยากร
 • ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ไ้ด้มาซึ่งบริการ การรับรอง และงานพิธีการ หรือการจัดงานต่าง ๆ เช่น

 • ค่าจ้างเหมาบริการ
 • ค่าจ้างเหมาแรงงาน
 • ค่าอาหาร
 • ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • ค่าของขวัญ
 • ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
 • ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา
 • เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 • ค่าเช่าต่าง ๆ
 • ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน
 • ค่าใ่ช้สอยอื่น ๆ

ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อซื้อจัดหา หรือจ้างทำของเพื่อให้ได้มาซึ่งของใช้สิ้นเปลือง ไม่คงทนถาวร หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคารต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตัวอย่างค่าวัสดุ เช่น

 • ค่าวัสดุสำนักงาน
 • ค่าถ่ายเอกสาร
 • ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • ค่าวัสดุวารสารและตำรา
 • ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 • ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
 • ค่าสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
 • ฯลฯ เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายเพื่อซื้อบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น) เช่น

 • ค่าไฟฟ้า
 • ค่าประปา
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าบัตรเติมเงิน
 • ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น
 • ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายเพื่อใช้ในการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อซื้อจัดหา หรือจ้างทำของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคารต่อหน่วยหรือต่อชุดเกิน ๕,๐๐๐ บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตัวอย่างค่าครุภัณฑ์ เช่น

 • เครื่องคอมพิวเตอร์
 • รถยนต์
 • รถจักรยานยนต์
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท
 • ฯลฯ เป็นต้น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเืพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น

 • อาคาร
 • บ้านพัก
 • สนามกีฬา
 • สนามเด็กเล่น
 • ฯลฯ เป็นต้น